پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه معلم

30,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۳ بخش و۳۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کم،متوسط،زیاد است که روش نمره گذاری،روایی،وپایایی ندارد.