پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه روانشناس

این آزمون دارای ۱۲عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بلی و خیر است که روش نمره گذاری و روایی وپایایی ندارد.