پرسشنامه بکارگیری تامین کننده خارجی

20,000.00 ریال – خرید
بررسی ویژگی های اثرگذار درتصمیم گیری برای استخدام یک تامین کننده خارجی برای خدمات مدیریت از اهداف این پرسشنامه است.ودارای ۱۴ سوال میباشد بهمراه تفسیر نتایج.