پرسشنامه بکارگیری تامین کننده خارجی

بررسی ویژگی های اثرگذار درتصمیم گیری برای استخدام یک تامین کننده خارجی برای خدمات مدیریت از اهداف این پرسشنامه است.ودارای ۱۴ سوال میباشد بهمراه تفسیر نتایج.