پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۰ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.