پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه-مسولیت

10,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع است. شامل ۶ عبارت است همراه با نحوه نمره گذاری وتفسیر نتایج.