پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای PPBS

10,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی استراتژیهای بئدجه بندب برای تخصیص منابع است وشامل ۸ عبارت و روش نمره گذاری است.