پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (۱۸ سوالی )

45,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای۱۸ سوال وشامل ۶ بعد است این آزمون بر روی گروه نمونه ۳۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اجراشده است واز اعتبار و روایی برخوردار است.