پرسشنامه بهره وری

80,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد است.وشامل ۱۳ سوال وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.