پرسشنامه بهبود مسایل انظباطی دانش آموزان

سوالات این آزمون ۵۰ سوال واز نوع بسته پاسخ وبه شکل طیف لیکرت با ۵ درجه (خیلی کم،کم،تا حدودی،زیاد، بسیار زیاد)تنظیم گردیده است.واز پایایی وروایی برخوردار است.