پرسشنامه بهبود تیم هل ربگر

هدف این پرسشنامه ادراک اعضا تیم نسبت به تیم و چگونگی بهبود وتوسعه تیم است ودارای ۱۰ عبارت است که آزمودنی نظر خود را راجع به عبارت با کشیدن دایره دور عددی که منکس کننده نظر اوست مشخص میکند وشامل نحوه امتیاز بندی وتفسیر نتایج است.