پرسشنامه بزهکاری نوجوانان ۲

45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری است.وشامل ۲۰ سوال وچندین گویه وعبارت میباشد.