پرسشنامه بروکرات مداری دوبربن

این پرسشنامه میزان تمایل فرد به ساختار بوروکراتیک را مورد ارزیابی قرار می دهدودارای ۲۰ عبارت ۵ گزینه ای ونمره گذاری است.