پرسشنامه بروکرات مداری دوبربن

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه میزان تمایل فرد به ساختار بوروکراتیک را مورد ارزیابی قرار می دهدودارای ۲۰ عبارت ۵ گزینه ای ونمره گذاری است.