پرسشنامه برند سازمان

هدف این پرسشنامه توجه به برند سازمانی می باشد توسط کاراستین بوم کرث طراحی و توسط دکتر مقیمی ترجمه شده است . شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج دارد و ۱۹ سوال ۵ گزینه ای با منبع مشخص است .