پرسشنامه برند سازمان

20,000 ریال – خرید
بررسی میزان توجه به برند سازمانی هدف این آزمون است . و شامل ۱۹ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج می باشد.