پرسشنامه بررسی کمی و کیفی ناسازگاری سربازان وظیفه در حین خدمت و علل بروز جرایم آنان

هدف اصلی این آزمون بررسی ناسازگاری سربازان وعلل بروز جرائم بین آنان بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.