پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ

هدف اصلی این تحقیق بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت بوده است.ودارای چندین گویه وسوال میباشد وبر روی ۷۵۰نفر از کارکنان ادراه شیلات  استان گیلان هنجار یابی شده است.