پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ

20,000.00 ریال – خرید
هدف اصلی این تحقیق بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت بوده است.ودارای چندین گویه وسوال میباشد وبر روی ۷۵۰نفر از کارکنان ادراه شیلات  استان گیلان هنجار یابی شده است.