پرسشنامه بررسی پدید ه های فرزند خواهی و ارزش های مثبت و منفی کودکان برای والدین

هدف این آزمون بررسی پدیده فرزندخواهی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.