پرسشنامه بررسی پایگاه اجتماعی وعوامل آموزشی بر میزان مشارکت دانش آموزان

هدف این ابزار بررسی مشارکت دانش آموزان بوده است.وبر روی ۵۷۲ نفر از دانش آموزان پایه دوم و سوم دبیرستان شهر شیراز هنجار یابی شده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.