پرسشنامه بررسی و سنجش میزان انظباط اجتماعی با تاکید بر هنجار های عام و مربوط به ترافیک

هدف اصلی این آزمون بررسی انضباط اجتماعی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.