پرسشنامه بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار

هدف این آزمون بررسی مشکلات زنان دارای تحصیلات عالی در راهیابی به بازار کار است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.