پرسشنامه بررسی وضعیت ومشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار

این ابزار بر روی ۳۵۵ نفر از میان تعدا فارغ التحصیلان زن دارای تحصیلات جویای کار در مراکز خدمات استان تهران اجراشده است.ودارای ۴۰ سوال وگویه میباشد.