پرسشنامه بررسی وضعیت روانی اجتماعی کودکان سنین دبستان

این پرسشنامه ۳۰ سوال دارد و چهار حیطه اعتماد ، خود مختاری ، ابتکار و سازندگی را مورد سنجش قرار می دهد . شیوه نمره گذاری دارد . اما اعتبار و روایی پرسشنامه لازم است توسط محقق در گروه نمونه مورد مطالعه محاسبه گردد