پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی

هدف اصلی این آزمون برررسی ذهنیت کشاورزان درباره نوع و میزان تمایل آنها و دلایل آن نسبت به یکپارچگی اراضی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.