پرسشنامه بررسی نگرش های سیاسی مذهبی جوانان ذکور و عوامل موثر بر شکلگیری آن

هدف اصلی این آزمون بررسی نگرش های سیاسی – مذهبی جوانان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.