پرسشنامه بررسی نگرش های دانشجویان نسبت به ضرورت تاسیس و کارکردهای احزاب سیاسی در جامعه مدنی

مشخص کردن اینکه دانشجویان چه نوع نگرش نسبت به کارکرد احزاب در جامعه دارند هدف اصلی این آزمون است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.