پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت به غیر بومیان و تاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعی

هدف اصلی این آزمون بررسی میزان مشارکت افراد در بین افراد بومی و غیر بومی است ودارای ۱۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.