پرسشنامه بررسی نگرش اقشار جامعه نسبت به تبلیغات تجارتی تلویزیون

هدف این آزمون بررسی اینکه بین قشر وجایگاه اجتماعی افراد ارتباط وجود دارد یا نه؟ ودارای ۱۰ گویه و سوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.