پرسشنامه بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی

10,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی ویزگی های کار آفرینی دانش آموختگان است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.