پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه میزان خلاقیت افراد وگروهها را درداخل سازمان موردارزیابی قرار می دهد.ودارای ۱۳ عبارت ونحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.