پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین

این پرسشنامه میزان خلاقیت افراد وگروهها را درداخل سازمان موردارزیابی قرار می دهد.ودارای ۱۳ عبارت ونحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.