پرسشنامه بررسی میزان خطر پذیری در بین دانشجویان

این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال در ۱۲ گزینه می باشد . این پرسشنامه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است