پرسشنامه بررسی میزان خطر پذیری در بین دانشجویان


این پرسشنامه محقق ساخته است و برای پایان نامه دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد مورد استفاده قرار گرفته است ۲۶ سوال برای سنجش خطر پذیری دارد که برای هر سوال احتمال وقوع آن رفتار ، احتمال انجام رفتار ، سابقه انجام رفتار و نتیجه آن رفتار در طیف لیکرت مورد بررسی قرار داده است همچنین متغیر های نوجوئی تقدیر گرایی ، عام گرایی ، فشار اجتماعی ، احساس امنیت طبقه اجتماعی و …. به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند . فایل این پرسشنامه ۳ صفحه و در قالب jpg است همراه با پرسشنامه چکیده پایان نامه ای که پرسشنامه در آن وجود دارد ارائه شده است .