پرسشنامه بررسی میزان تاثیرآَزمایشگاه مجازی و شبیه سازی شده درس شیمی

هدف این آزمون بررسی میزان تاثیر آزمایشگاه مجازی و شبیه سازی شده درس شیمی درمقایسه با روش حضور در آزمایشگاه واقعی است. ودارای ۲۰ سوال وعبارت وروش نمره گذاری میباشد واز روایی و پایایی برخوردار است.