پرسشنامه بررسی میزان برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی و علت های آن

 هدف: بررسی میزان برون سپاری سیستم‌های اطلاعاتی و علت های آن.  توضیحات : نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  تعداد سوالات:  ۵ نوع فایل :jpg روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰