پرسشنامه بررسی میزان اعتماد اجتماعی افراد بالای ۲۰ سال به پلیس

این پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای اجرای پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . نوع فایل jpg و دارای ۵ صفحه پرسشنامه و یک صفحه فرضیات تحقیق است . در این پرسشنامه ۱۷ سوال برای سنجش اعتماد اجتماعی به پلیس ۷ سوال برای سنجش احساس امنیت با پلیس و ۹سوال برای ارتباطات غیر رسمی با پلیس و ۵ سوال برای دگرخواهی با حضور پلیس طراحی شده است . اعتبار و روایی پرسشنامه لازم است توسط محقق با الفای کرنباخ در نمونه مورد استفاده محاسبه گردد.