پرسشنامه بررسی موانع پذیرش زنان در پست های مدیریت میانی در سازمان آموزش وپرورش

این پرسشنامه شامل۷ قسمت که هرکدام شامل چندین سوال است میباشدوگزینه های پاسخ به آنها زیاد،متوسط،و کم میباشد.