پرسشنامه بررسی موانع پذیرش زنان در پست های مدیریت میانی در سازمان آموزش وپرورش

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل۷ قسمت که هرکدام شامل چندین سوال است میباشدوگزینه های پاسخ به آنها زیاد،متوسط،و کم میباشد.