پرسشنامه بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان کارشناسی ارشد

از نظریه آلموند و وریا استفاده شده  و احساس کارایی سیاسی ، مشارکت سیاسی ، الگو های فرهنگ سیاسی بعنوان متغیر های اصلی بررسی شده اند . ۶ صفحه است و قالب فایل ها jpg  می باشد . چکیده پایان نامه ای که منبع پرسشنامه است در ابتدای پرسشنامه آمده است .