پرسشنامه بررسی فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر انگیزش کارکنان در شرکت ریخته گری

هدف این آزمون عدم انگیزش متناسب با توان و تخصص موجود نیروی انسانی است ودارای ۸ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاه قرار گرفته است.