پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر میزان بهره وری فرهنگیان از وسایل ارتباط جمعی

هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل تاثیر گذاردر بهره مندی فرهنگیان از وسایل ارتباط جمعی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.