پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر موفقیت دانشجویان در کنکور سراسری

هدف این آزمون بررسی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.