پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی دانشجویان

این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . ۱۰ صفحه است و چکیده پایان نامه مربوط در ابتدای آن ذکر شده است . در قالب فایل jpg می باشد . متغیر های علایق مذهبی ، نوع نگرش به حکومت ، خود باوری فرهنگی ، پایگاه اقتصادی اجتماعی ، اعتماد اجتماعی از متغیر های مستقل این پرسشنامه می باشند .