پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران

این پرسشنامه برای تعیین فرهنگ سیاسی دانشجویان دردو نوع مشارکتی و محدود است از نظریه پارسونز ، آلموند و وربا استفاده شده است . متغیر های جامعه پذیری در خانواده ، افتخار ملی ، جامعه پذیری در مدرسه ، جامعه پذیری در دانشگاه ، قوم گرایی ازمتغیر های مستقل این پرسشنامه هستند . ۱۰ صفحه است در قالب فایل JPG و چکیده پایان نامه مربوط در ابتدای پرسشنامه ذکر شده است .