پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان

این پرسشنامه در قالب فایل jpg و ۳ صفحه می باشد . رضایتمندی سیاسی ، پایبندی به اعتقادات دینی ، اعتماد به نفس ، شیوه تربیت خانوادگی ، تقدیر گرایی متغیر های مستقل این تحقیق بوده اند . این پرسشنامه محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . چکیده پایان نامه نیز در ابتدای پرسشنامه ذکر شده است .