پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر باورهای فرهنگی در بازارهای سنتی و مدرن

هدف اصلی این آزمون بررسی باورهای فرهنگی در بازار بوده است ودارای ۱۲ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.