پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین براساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها

[purchase_link id=”10174″ style=”button” color=”red” text=”خرید”مشخص کردن اینکه در امر انتخاب مدارس غیر انتفاعی برای کدام خانواده ها مقوله آموزش مهم تر است هدف این آزمون است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.