پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر استنباط های متفاوت از اهداف انقلاب فرهنگی

مشخص کردن اینکه انقلاب فرهنگی بر اساس چه اهدافی ساخته شده است هدف این آزمون است ودارای ۳ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.