پرسشنامه بررسی عوامل موثر برمعیارهای همسر گزینی در بین دانشجویان

این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال ۵ گزینه ی است.این پرسشنامه در کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.