پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر طلاق

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه ۲۶ سوال دارد و به بررسی عوامل موثر بر طلاق در زنان می پردازد . محقق ساخته است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است . قسمت اعتبار و روایی پایان نامه منبع نیز با پرسشنامه می باشد .