پرسشنامه بررسی عوامل تاریخی ساختی موثر بر رشد واسطه گری در ایرانی

20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون عوامل موثر بر رضایت شغلی بوده است. ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.