پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان پسر

30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد ستفاده قرار گرفته است.