پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی در بین سرپرستان خانوار

بررسی اینکه آیا نابسامانی فردی یک مساله اجتماعی است ؟هدف این آزمون است . ودارای ۲۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.